دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار را برگزار می کند.