دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما را برگزار می کند.