دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018 را برگزار می کند.