برگزاری دوره ی آموزشی ایجاد نگرش چرخه حیات در سازمان بر اساس استاندارد ISO14001:2015

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با همکاری اساتید و متخصصین برتر کشور نسبت به برگزاری دوره ی آموزشی «ایجاد نگرش چرخه حیات در سازمان بر اساس استانداردISO14001:2015» اقدام نماید.