برگزاری دوره ی آموزشی نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت-MSP

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی دوره ی آموزشی «نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت -Microsoft Project Management» را با اساتید مجرب برگزار می کند.