برگزاری دوره ی آموزشی نرم افزار پرت مستر-Pert Master

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی دوره ی آموزشی «نرم افزار پرت مستر -Pert Master» را با اساتید مجرب برگزار می کند.