برگزاری دوره ی آموزشی COMFAR

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با همکاری اساتید مجرب؛ دوره ی آموزشی COMFAR کامفار را برگزار می کند