کارگاه مدیریت دانش خوردگی میکروبی (مقدماتی/تکمیلی)

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با همکاری دکتر جواهر دشتی،  کارگاه مدیریت دانش خوردگی میکروبی در 2 سطح مقدماتی و تکمیلی برگزاری می کند.