برگزاری دوره عمومی سیستم های انژکتور

پژوهشکده سیستم های پیشرفته دارای مجوز شماره 289115 از سازمان ملی استاندارد جهت برگزاری دوره در زمینه خودرو و نیرو محرکه می باشد.

این شرکت آمادگی دارد نسبت به برگزاری دوره عمومی سیستم های انژکتور با حضور اساتید مجرب و در محل متقاضیان اقدام نماید.