ورود جمهوری اسلامی ایران به عرصه مراجع تایید صلاحیت به رسمیت شناخته شده بین المللی

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمینه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده سیستم های مدیریت (MSC: Management system certification)    در سطح جهان به رسمیت شناخته شد.

پس از امضای تفاهم نامه به رسمیت شناخته شدن در سطح آسیا و اقیانوسیه در چند ماه قبل، هم اکنون اعتبار و ارزش گواهینامه های سیستم مدیریت صادره توسط نهادهای گواهی کننده تایید شده از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، جهانی شد. 

جمهوری اسلامی ایران با امضای موافقت نامه به رسمیت شناخته شدن با مجمع بین المللی تایید صلاحیت(IAF MLA) به عرصه مراجع تاییدصلاحیت معتبر جهانی وارد شد.

این موافقت نامه به امضای علیرضا خاکی فیروز (رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران) و  Xiao Jiahnua  (رییس IAF ) رسید.

بر این اساس  و با توجه به اینکه پژوهشکده سیستم های پیسرفته صنعتی نیز اعتبار خود را در حوزه ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت  کیفیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اخذ نموده است، از این پس گواهینامه های صادره توسط این شرکت به مانند سایر نهادهای گواهی دهنده بین المللی، در سطح جهان دارای اعتبار بوده و مورد پذیرش می باشد.

IAF