دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران

مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانپس از ارزیابی های صورت پذیرفته توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران(NACI) در حوزه ممیزی و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی، شرکت پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی(شرکت سهامی خاص) مفتخر به دریافت گواهینامه تائید صلاحیت در خصوص ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت(ISO9001) در 12 سکتور گردیده است که تصویر گواهینامه در بخش افتخارات شرکت قابل رویت می باشد.