تاییدیه همکار آموزشی سازمان ملی استاندارد
گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد 17021
مجوز حفاظت در برابر اشعه
مجوز بازرسی و نمونه برداری کالا
لوح تقدیر سازمان ملی استاندارد