دوره تعمیر و سرویس لیزر گاز کربنیک صنعتی

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

دوره تعمیر و سرویس لیزر گاز کربنیک صنعتی

مدت دوره: 5 روز

نظری: 40 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع