شناسایی کیفی ساده و سریع (غیر دستگاهی) پلاستیک‌های پرمصرف صنعتی

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

شناسایی کیفی ساده و سریع (غیر دستگاهی) پلاستیک‌های پرمصرف صنعتی

مدت دوره: 2 روز

نظری: 16 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع