عمومی آشنايی با شبکه خودرو و سيستم مالتيپلکس

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

عمومی آشنايی با شبکه خودرو و سيستم مالتيپلکس

مدت دوره: 2.5 روز

نظری: 20 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع