آشنایی با مفاهیم آمار توصیفی و کاربرد های آن (با استفاده از نرم افزار SPSS)

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

آشنایی با مفاهیم آمار توصیفی و کاربرد های آن (با استفاده از نرم افزار SPSS)

مدت دوره: 2 روز

نظری: 16 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع