"آشنایی با قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای "

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

"آشنایی با قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای "

مدت دوره: 1 روز

نظری: 8 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع