دوره آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه‌ی مراکز کار با لیزر

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

دوره آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه‌ی مراکز کار با لیزر

مدت دوره: - روز

نظری: 10 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع