شبیه سازی فرآیند با نرم افزار HYSYS (تکمیلی)

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

شبیه سازی فرآیند با نرم افزار HYSYS (تکمیلی)

مدت دوره: 7 روز

نظری: 72 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع