ممیزی داخلی سیستم مديريت انرژی مبتنی بر EN 16001:2009 و ISO 50001:2011 و ANSI/MSE 2000:2009 و ISO 1

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

ممیزی داخلی سیستم مديريت انرژی مبتنی بر EN 16001:2009 و ISO 50001:2011 و ANSI/MSE 2000:2009 و ISO 1

مدت دوره: 2 روز

نظری: 16 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع