دوره آموزشی محاسبات اتصال کوتاه در تاسیسات عمومی برق و آموزش نرم افزار ETAP

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

دوره آموزشی محاسبات اتصال کوتاه در تاسیسات عمومی برق و آموزش نرم افزار ETAP

مدت دوره: 4 روز

نظری: 30 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع