"کارگاه امنیت شبکه، وب، سیستم"

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

"کارگاه امنیت شبکه، وب، سیستم"

مدت دوره: 5 روز

نظری: 30 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع