دوره پیاده سازی سیستم کنترل بومی سازی شده DCS بر مبنای استانداردFoundation Field Bus

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

دوره پیاده سازی سیستم کنترل بومی سازی شده DCS بر مبنای استانداردFoundation Field Bus

مدت دوره: 2 روز

نظری: 16 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع