"اصول نگهداری تجهیزات فرآیندی (خطوط، مخازن، پمپها و ....) در توقف های طولانی مدت (حداقل 2 سال)"

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

"اصول نگهداری تجهیزات فرآیندی (خطوط، مخازن، پمپها و ....) در توقف های طولانی مدت (حداقل 2 سال)"

مدت دوره: 3 روز

نظری: 24 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع