"طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها"

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

"طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها"

مدت دوره: 4 روز

نظری: 32 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع