کارگاه استقرار و ارزیابی فرایند تحقیق و توسعه فناوری و نوآوری

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

کارگاه استقرار و ارزیابی فرایند تحقیق و توسعه فناوری و نوآوری

مدت دوره: 1 روز

نظری: 8 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع