سنجش عملكرد سازمان مطابق با كارت امتيازدهي متوازن (BSC)

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

سنجش عملكرد سازمان مطابق با كارت امتيازدهي متوازن (BSC)

مدت دوره: 2 روز

نظری: 16 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع