آشنایی اجمالی به قوانین مالیاتی (عملکرد -تکلیفی -حقوق )

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

آشنایی اجمالی به قوانین مالیاتی (عملکرد -تکلیفی -حقوق )

مدت دوره: 1 روز

نظری: 8 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع