"مباني، تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد OHSAS18001:2007"

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

"مباني، تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد OHSAS18001:2007"

مدت دوره: 3 روز

نظری: 24 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع