"مطالعات، امکان سنجی و آموزش ارزیابی اقتصادی پروژه ها با استفاده از COMFAR III (مقدماتی)"

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

"مطالعات، امکان سنجی و آموزش ارزیابی اقتصادی پروژه ها با استفاده از COMFAR III (مقدماتی)"

مدت دوره: 3 روز

نظری: 24 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع