مديريت پروژه حرفه‌اي بر استاندارد PMBOK 2012

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

مديريت پروژه حرفه‌اي بر استاندارد PMBOK 2012

مدت دوره: 4 روز

نظری: 32 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع