پکیج مهندسی فروش و فروش های حضوری

زمان بندی ثبت نام

زمان برگزاری دوره پس از هماهنگی با کارفرما تعیین می گردد.

پکیج مهندسی فروش و فروش های حضوری

مدت دوره: 10 روز

نظری: 80 ساعت

عملی: - ساعت


شیوه ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه ی برگزاری:


نحوه ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

پیشنیاز

سرفصل

منابع