اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها


دوره آموزشی کاتالوگینگ انبار

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی آشنایی با نحوه کاتالوگینگ(مدیریت داده های اصلی) دارایی های فیزیکی را به شرح سرفصل محتوای زیر برگزار می کند.

دوره آموزشی Revit Structure

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی Revit Structure را برگزار می کند.

دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018 را برگزار می کند.

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما را برگزار می کند.

عملکرد آکادمی آموزش
  • تعداد نفر- ساعت خدمات آموزشی ارائه شده از دی ماه 1391 : 208.150
  • تعداد فراگیرانی که از دی ماه 1391 از خدمات آموزشی این شرکت استفاده نموده اند: 9900

بنر

اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها


دوره آموزشی کاتالوگینگ انبار

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی آشنایی با نحوه کاتالوگینگ(مدیریت داده های اصلی) دارایی های فیزیکی را به شرح سرفصل محتوای زیر برگزار می کند.

دوره آموزشی Revit Structure

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی Revit Structure را برگزار می کند.

دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018 را برگزار می کند.

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما را برگزار می کند.

عملکرد آکادمی آموزش
  • تعداد نفر- ساعت خدمات آموزشی ارائه شده از دی ماه 1391 : 208.150
  • تعداد فراگیرانی که از دی ماه 1391 از خدمات آموزشی این شرکت استفاده نموده اند: 9900

بنر