عملکرد آکادمی آموزش

تعداد نفر- ساعت خدمات آموزشی ارائه شده از دی ماه 1391 211.344
تعداد فراگیرانی که از دی ماه 1391 از خدمات آموزشی این شرکت استفاده نموده‌اند 10.083
بنر

اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

آشنایی با عملکرد خودروهای هیبریدی-الکتریکی بر اساس استاندارد ECE R100

‫۷ روز قبل، شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی در نظر دارد با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی «آشنایی با عملکرد خودروهای هیبریدی-الکتریکی بر اساس استاندارد ECE R100» را به شرح اطلاعیه پیوست برگزار نماید.

کارگاه آموزشی «مدیریت تعارض»

‫۲۱ روز قبل، یک شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «مدیریت تعارض» برای دومین بار، در تاریخ 4 شهریور 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

سمینار آموزشی «مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی»

‫۲۱ روز قبل، یک شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

سمینار آموزشی «مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی» برای اولین بار، در تاریخ 3 شهریور 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «تشریح الزامات ISO/IEC 17043: 2010»

‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

دوره آموزشی «تشریح الزامات ISO/IEC 17043: 2010» برای اولین بار، در تاریخ های 19 و20 مرداد 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.