اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها


دوره «تاب(تیم، انگیزه، بستر)»

دوره «تاب(تیم، انگیزه، بستر)» برای اولین بار، در تاریخ 29 اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

ممیزی واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی خارج از کشور

پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی به عنوان یکی از شرکت‌های بازرسی و ممیزی تایید صلاحیت شده جهت انجام ممیزی‌های خارج از کشور توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزیده شد.

برگزاری دوره «تضمین کیفیت نتایج آزمون»

دوره «تضمین کیفیت نتایج آزمون» (از مجموعه دوره های مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر اساس ISO17025 )برای 6 امین بار، در تاریخ 7و 10اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت راک مشبک تهران

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت راک مشبک تهران برای 22 امین بار، در تاریخ 12و 13اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

عملکرد آکادمی آموزش
  • تعداد نفر- ساعت خدمات آموزشی ارائه شده از دی ماه 1391 : 208.150
  • تعداد فراگیرانی که از دی ماه 1391 از خدمات آموزشی این شرکت استفاده نموده اند: 9900

بنر

اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها


دوره «تاب(تیم، انگیزه، بستر)»

دوره «تاب(تیم، انگیزه، بستر)» برای اولین بار، در تاریخ 29 اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

ممیزی واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی خارج از کشور

پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی به عنوان یکی از شرکت‌های بازرسی و ممیزی تایید صلاحیت شده جهت انجام ممیزی‌های خارج از کشور توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزیده شد.

برگزاری دوره «تضمین کیفیت نتایج آزمون»

دوره «تضمین کیفیت نتایج آزمون» (از مجموعه دوره های مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر اساس ISO17025 )برای 6 امین بار، در تاریخ 7و 10اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت راک مشبک تهران

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت راک مشبک تهران برای 22 امین بار، در تاریخ 12و 13اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

عملکرد آکادمی آموزش
  • تعداد نفر- ساعت خدمات آموزشی ارائه شده از دی ماه 1391 : 208.150
  • تعداد فراگیرانی که از دی ماه 1391 از خدمات آموزشی این شرکت استفاده نموده اند: 9900

بنر