آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

دوره آموزشی «کاتالوگینگ انبار»

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی «آشنایی با نحوه کاتالوگینگ(مدیریت داده های اصلی) دارایی های فیزیکی» را به شرح سرفصل محتوای زیر برگزار می کند.

عنوان دوره : آشنایی با نحوه کاتالوگینگ (مدیریت داده­های اصلی) دارایی­های فیزیکی                                           پیشنیاز:

اهداف یادگیری (رفتاری) :

ü      اطلاع از اجزاء تشکیل دهنده یک کاتالوگ و انواع کاتالوگ قلم

ü      آشنایی با الزامات و طرح پیشنهادی استاندارد برای ایجاد کاتالوگ

ü      آشنایی با نحوه، مراحل و اهداف اجرای کاتالوگینگ اقلام در یک سازمان

ü      اطلاع از رابطه بین کاتالوگینگ، کدینگ و طبقه بندی اقلام

ü      اطلاع از منافع حاصل از اجرای کاتالوگینگ در کاهش هزینه ها و نقش کاتالوگینگ در مدیریت بهینه دارایی­های فیزیکی

   مدت دوره :                                                                                                                                                   شیوه اجرا :

                                                                                                                                                                                  حضوری ☒          غیرحضوری   ☐  

نظری

عملی

جمع ساعت

 2*4

 -

 8

 

   مخاطبان :

مدیران سطح1☐                                مدیران سطح2☒                          کارشناسان ☒                                 کلیه کارکنان☐

تاریخ و زمان برگزاری دوره : به اطلاع فراگیران خواهد رسید.

سرفصل محتوای دوره :

  1. تعریف کاتالوگینگ
  2. استانداردهای کاتالوگینگ
  3. اهداف کاتالوگینگ
  4. مراحل کاتالوگینگ
  5. کدینگ کاتالوگ­ها

 

 

  1. تاریخچه کاتالوگینگ
  2. کاتالوگینگ و مدیریت دارایی­های فیزیکی
  3. کاتالوگینگ و نیازمندی­های اطلاعاتی
  4. طبقه­بندی کاتالوگ­ها
  5. اشتباهات رایج در کاتالوگینگ

 

   نحوه برگزاری :

سخنرانی ☒             کارگاهی☐                 حل مسئله  ☐                  جانشین سازی ☐                 آموزش راه دور☐              سایر ☐      

نحوه ارزیابی فراگیران :

قبل از دوره

حین دوره

پایان دوره

پیش آزمون☐

آزمون ورودی☐

آزمون میانی دوره☐

کارهای گروهی☐

آزمون پایانی☒

کارهای گروهی☐

 

منابع و مراجع آموزشی :

ü       تاریخچه کاتالوگینگ

ü       کاتالوگینگ و مدیریت دارایی­های فیزیکی

ü       کاتالوگینگ و نیازمندی­های اطلاعاتی

ü       طبقه­بندی کاتالوگ­ها

ü      اشتباهات رایج در کاتالوگینگ