آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

دوره آموزشی «مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018 »

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی  با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی «مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018» را به شرح سرفصل محتوای پیوست برگزار می کند.

عنوان دوره : مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000:2018                                                      پیشنیاز:

اهداف یادگیری (رفتاری) :

آشنایی با مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک و کاربردهای مختلف این چرخه که موجب شکل گیری دانش و مهارت های اصلی در شرکت کنندگان جهت ارزیابی ریسک در حوزه های مختلف بر اساس استاندارد ISO31000:2018 می شود. 

 

   مدت دوره :                                                                                                                                                  شیوه اجرا :

                                                                                                                                      حضوری                     ☒            غیرحضوری   ☐      

نظری

عملی

جمع ساعت

16 

 -

16 

 

   مخاطبان :

     مدیران سطح1☒                                مدیران سطح2☒                          کارشناسان ☒                                 کلیه کارکنان☒

تاریخ و زمان برگزاری دوره : به اطلاع فراگیران خواهد رسید.

محتوای دوره:

 1. تاریخچه و معرفی مدل های مدیریت ریسک سازمانی
 2. معرفی ساختار مدیریت ریسک بر مبنای ISO31000:2018
 3. اصول مدیریت ریسک
 4. چارچوب مدیریت ریسک
 5. فرآیند مدیریت ریسک
 6. معرفی ابزارها و تکنیک های شناسایی و تحلیل ریسک ها

 

 1. کارگاه شناسایی ریسک های داخلی و خارجی سازمان
 2. کارگاه ارزیابی ریسک ها
 3. کارگاه پاسخگویی به ریسک
 4. کارگاه پایش و بازنگری ریسک ها
 5. گزارش دهی و ارتباطات ریسک
 6. فرهنگ سازی و پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی در سازمان های پروژه محور

   نحوه برگزاری :

سخنرانی ☒             کارگاهی☐                 حل مسئله  ☐                  جانشین سازی ☐                 آموزش راه دور☐              سایر ☐      

نحوه ارزیابی فراگیران :

قبل از دوره

حین دوره

پایان دوره

پیش آزمون☐

آزمون ورودی☐

آزمون میانی دوره☐

کارهای گروهی☐

آزمون پایانی☐

کارهای گروهی☐

 

منابع و مراجع آموزشی : جزوه آموزشی مدرس