آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

برگزاری دوره ی آموزشی «ایجاد نگرش چرخه حیات در سازمان بر اساس استانداردISO14001:2015»

 

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با همکاری اساتید و متخصصین برتر کشور نسبت به برگزاری دوره ی آموزشی «ایجاد نگرش چرخه حیات در سازمان بر اساس استانداردISO14001:2015» اقدام نماید. اطلاعات دوره به شرح زیر ارائه می گردد.

عنوان دوره :

              ایجاد نگرش چرخه حیات در سازمان بر اساس استانداردISO14001:2015

پیشنیاز: آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001: 2015

اهداف یادگیری (رفتاری) :

            ایجاد نگرش چرخه حیات مطابق الزامات استاندارد 14001:2015

معرفی دوره:با افزایش آگاهی‌های محیط زیستی، سازمانها شروع به ارزیابی نحوه اثر فعالیت های خود بر محیط زیست کرده اند. عملکرد محیط زیست تولیدات و فرآیندها تبدیل به یک مسئله کلیدی شده است تا سازمان ها بتوانند اثرات محیط زیستی فعالیت های خود را به حداقل برسانند. استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 یکی از ابزارهایی است که در این امر به سازمان کمک میکند. استاندارد ISO14001 از استاندارد های محبوب سازمان بین المللی ایزو است که پس از استاندارد 9001 در بسیاری از سازمان ها استقرار یافته است. استاندارد ISO14001 در سال 2015 در راستای همسو تر شده با استاندارد ISO9001:2015 تغییر ورژن یافت و سازمان ها از این پس باید ISO14001:2015 را دریافت نمایند. ورود ارزیابی چرخه حیات در ویرایش جدید ISO14001 نیاز به آشنایی با این مقوله و لحاظ نمودن آن را در نظام مدیریت محیط زیست جدید بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. در این دوره سعی شده است با مروری بر الزامات استاندارد ISO14001، معرفی و شناخت ارزیابی چرخه حیات، شرایطی برای سازمان فراهم گردد که بتواند نگرش چرخه حیات را در سازمان جاری کرده و بهبود مستمر نظام مدیریت محیط زیست هموارتر گردد.

   مدت دوره :                                                                                                                                                   شیوه اجرا :

                                                                                                                                                                                  حضوری ☒                                                                                                                                                                          غیرحضوری   ☒                                                                                                                                                                         

نظری

عملی

جمع ساعت

-

 -

16

 

   مخاطبان:   کلیه سطوح کارشناسان  و مدیران شرکت های متقاضی بالاخص پرسنل شاخل در واحدهای مرتبط با محیط زیست

مدیران سطح1☒                                مدیران سطح2☒                          کارشناسان ☒                                 کلیه کارکنان☒

تاریخ و زمان برگزاری دوره : به اطلاع فراگیران خواهد رسید.

  سرفصل محتوای دوره :

ü      مروری بر الزامات جدید در استاندارد ISO14001:2015

ü      آشنایی با ورودی های و خروجی های زیست محیطی سازمان و شناسایی جنبه های زیست محیطی

ü      تاریخچه پیدایش ارزیابی چرخه حیات (LCA)

ü      تشریح مفهوم نگرش چرخه حیات (LPC) در جنبه های زیست محیطی سازمان

ü      چگونگی ایجاد نگرش چرخه حیات در سازمان مربوطه و ترسیم آن

ü      نحوه کنترل جنبه های زیست محیطی، نگرش چرخه حیات و تدوین سند مربوطه بصورت کارگاهی

   نحوه برگزاری :

سخنرانی ☒                کارگاهی☐           حل مسئله  ☐           جانشین سازی ☐             آموزش راه دور☐            سایر ☐     

نحوه ارزیابی فراگیران :

قبل از دوره

حین دوره

پایان دوره

پیش آزمون☐

آزمون ورودی☐

آزمون میانی دوره☐

کارهای گروهی☐

آزمون پایانی☒

کارهای گروهی☐

 

منابع و مراجع آموزشی : کتابچه استاندارد  14001: 2015