نحوه انتقال به استاندارد ISO 50001:2018

‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸

استاندارد ISO 50001:2018، در 21 اوت سال 2018 میلادی منتشر شده است و جایگزین سیستم مدیریت انرژی، استانداردISO 50001:2011 ، شده است. پژوهشکده‎ی سیستم‎های پیشرفته‎ی صنعتی، انجام ممیزی ثبت و صدور بر اساس استاندارد ISO 50001:2011 را مطابق با سیاست اعلامی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در تاریخ 9 شهریور 1399 متوقف خواهد کرد. پس از این تاریخ، تا تاریخ 9 شهریور 1400، صرفا ممیزی مراقبتی بر اساس ویرایش سال 2011 امکان پذیر بوده و پس از تاریخ 9 شهریور 1400 کلیه ممیزی‎ها بر اساس ویرایش سال 2018 انجام می‎پذیرد.

 

تغییرات کلیدی در استاندارد ISO 50001:2018 در قیاس با استاندارد ISO 50001:2011

با اینکه استانداردهای ISO 50001:2018 و ISO 50001:2011 از نظر بخش‌ها شبیه به یکدیگر هستند، در استاندارد       ISO 50001:2018، تغییرات متعددی انجام پذیرفته و همچنین موارد جدیدی نیز اضافه شده است.

5 واژه جدید تعریف شده است: بهبود عملکرد انرژی، فاکتورهای ایستا، متغیرهای وابسته، نرمال‎سازی و مقدار درجه‎ی عملکرد انرژی (مقدار EnPI).

5 واژه از استاندارد ISO 50001:2018، حذف شده است: خدمات انرژی، اصلاح، اقدامات پیشگیرانه، سوابق و روش اجرایی.

واژه اقدامات پیشگیرانه نیز دیگر مورد استفاده قرار نمی‎گیرد.